Tytuł Projektu

Ścieżka edukacyjna po zabytkach ludowych Pogranicza

Źródło  dofinansowania : mikroprojekt współfinansowany ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis Przekraczamy  granice  2014- 2020

Całkowity  koszt: 19.814,40  EUR

Kwota  dofinansowania: 17.832,00 EUR

Zakres planowanych  działań: W ramach projektu partnerzy  przygotują ścieżki edukacyjne po obiektach architektury ludowej Pogranicza w formie fizycznych ścieżek oraz  interaktywnych map w wersji aplikacji na smartfony i na strony www. Po polskiej stronie ścieżka dotyczy ośmiu obiektów w Skansenie w Pstrążnej. Elementem projektu jest też odtworzenie ekspozycji  historycznego sklepu kolonialnego.

Termin realizacji  01.01.2018 – 31.12.2018

Stopień zaawansowania: Projekt zrealizowany i w całości rozliczony.