Tytuł Projektu

Tradycje kowalskie w Skansenie w Pstrążnej

Źródło  dofinansowania : mikroprojekt współfinansowany ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis Przekraczamy  granice  2014- 2020

Całkowity  koszt: 32.900,00  EUR

Kwota  dofinansowania: 29.610,00 EUR

Zakres planowanych  działań: W ramach projektu zostanie przeprowadzona wymiana pokrycia gontowego i papowego na dachu kuźni, oraz zostaną zakupione gabloty wystawowe.

Termin realizacji: 01.01.2021 – 31.10.2021

Stopień zaawansowania: Projekt w trakcie realizacji.